Privacyverklaring Dierenartsenpraktijk Steenbergen

Privacyverklaring Dierenartsenpraktijk Steenbergen

Dierenartsenpraktijk Steenbergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dierenartsenpraktijk Steenbergen, Kruispoort 32, 4651 AM Steenbergen, www.dap-steenbergen.nl , tel. 0167-565945, info@dap-steenbergen.nl

U kunt ons telefonisch bereiken of via e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, geeft u toestemming om ze op te slaan en te gebruiken voor de uitvoering van onze dienstverlening. Op dat moment zijn we een behandelsovereenkomst aangegaan. Wenst u geen persoonsgegevens te geven, dan hebben we geen behandelsovereenkomst en kunnen wij geen diensten verlenen.

Dierenartsenpraktijk Steenbergen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenartsenpraktijk Steenbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten te verrichten en goederen aan u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het bijhouden van de verplichte registratie van afgifte van diergeneesmiddelen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenartsenpraktijk Steenbergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsenpraktijk Steenbergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wie ontvangt tevens uw gegevens

Dierenartsenpraktijk Steenbergen laat geen gegevens verwerken door partijen in derde landen.

Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Idexx Animana. Dit praktijkmanagement systeem wordt gebruikt om enerzijds uw gegevens en die van uw dier(en) vast te leggen ivm veterinaire dossiervorming en anderzijds om boekhoudkundige (facturatie) redenen.

Deltacom automatisering. Dit bedrijf monitort en bewaakt onze ict-middelen volgens het beveiligingsprotocol NEN-ISO_IEC_27002-2013. Deltacom verwerkt uw gegevens uitsluitend volgens het protocol informatiebeveiliging NEN 7510 / 7511 ISO 27001 / 27002

P.A. van de Hil Holding BV (vandehil.com). Dit bedrijf faciliteert onze telefoon- en internetdiensten.

Dierenartsenpraktijk Steenbergen maakt gebruik van de diensten van de volgende bedrijven, waarbij persoonlijke gegevens van klanten, indien nodig, verstrekt worden:

Personal card: Dit bedrijf verzorgt het versturen van oproepkaarten voor de jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie.

VetCIS: databank voor registratie van het gebruik van medicatie. Het VetCIS verzamelt gegevens over het voorschrijven en afleveren van diergeneesmiddelen.

De volgende externe laboratoria die, indien nodig, extra onderzoek uitvoert op diermateriaal dat door Dierenartsenpraktijk Steenbergen ingezonden wordt.

Idexx Vetmedlab

Gezondheidsdienst voor dieren (GDvD Deventer)

Centraal Veterinair Instituut

Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, vakgroep pathologie en laboratorium

Verwijscentra/doorsturen van uw huisdier naar specialist. Uw gegevens kunnen, enkel na mondeling overleg met u, doorgestuurd worden naar een specialist of verwijscentrum.

De volgende leveranciers, indien nodig:

Boehringer Ingelheim

Hill’s

Zoetis

MSD

Dopharma

Elanco

CEVA

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Dierenartsenpraktijk Steenbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres gegevens, enzovoort : we bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en om financieel-boekhoudkundige redenen zolang als het ons goeddunkt. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen, als u aan uw financiële verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Dierenartsenpraktijk Steenbergen maakt geen gebruik van cookies of geautomatiseerde besluitsvorming.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartsenpraktijk Steenbergen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dap-steenbergen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dierenartsenpraktijk Steenbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenartsenpraktijk Steenbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op via 0167-565945 of via info@dap-steenbergen.nl